PROJECT REPORTS

Можливості використання біомаси в Україні та регіонах 16.02.2018

За розрахунками експертів потенціал біомаси, яким володіє Україна для виробництва енергії, складає близько 27 млн. т. у. п. на рік. З них - 12,2 млн. т. у. п. на рік - це відходи сільського господарства та 10 млн. т. у. п. на рік – енергетичних культур. Сьогодні Україна не в повній мірі використовує свій потенціал. Лише 10 % (2,7 млн. т. у. п.  на рік) від загального потенціалу біомаси іде на енергетичні потреби.

Вважається, що у разі заміщення 10% природного газу місцевою біомасою у комунальній енергетиці необхідні інвестиції у розмірі 14 млрд. грн., при цьому можливо досягнути економії природного газу за рахунок заміщення, наприклад, соломою у розмірі 750 млн. куб. м/рік. Разом з тим, створюється  до 15 тис. нових робочих місць та біля 1,5 млрд. грн. на рік залишається в Україні замість здійснення платежів за російський газ, з яких біля 350 млн. грн. – прибуток агровиробників та логістичних компаній. 

Шляхи досягнення стратегічних цілей для відновлюваної енергетики описані в Національному плані дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року, що затверджений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 №902-р. В Національному плані поставлено за мету досягти цілі 11% відновлювальних джерел енергії у валовому кінцевому поживанні енергії у 2020 році. При цьому тільки в секторі опалення та охолодження передбачається внесок біомаси у розмірі 5 млн. т. н.е./рік, що становитиме 85% внеску всіх відновлювальних джерел енергії в даному секторі.

Заплановані цифри по внеску біомаси відповідають заміщенню природного газу в обсязі 6,25 млрд. м3/рік у секторі теплової енергії та 0,95 млрд. м3/рік у секторі електроенергії (прогнозуючи, що 90% електричних потужностей на твердій біомасі буде працювати в режимі теплоелектроцентралей, що разом мають дати заміщення природного газу у обсязі 7,20 млрд. м3/рік. Як результат цього заміщення, очікується досягнути скорочення викидів парникових газів у обсязі понад 14,0 млн. т у 2020 році за рахунок біомаси, що складає понад 4% від загальних викидів в країні в порівнянні за показниками 2010 року. Таким чином, очікуваний внесок біомаси в стратегічні цілі щодо скорочення викидів парникових газів від сектору опалення та охолодження становитиме не менше 40%.

Розвиток сектору виробництва теплової енергії з біомаси передбачений також Енергетичною стратегією України до 2035 року, яку було затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605-р, і в розробці розділів якого щодо розвитку сфери біоенергетики брали участь експерти проекту ПРООН/ГЕФ «Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні». Згідно із Енергетичною стратегією планується оптимізація структури енергетичного балансу держави, виходячи з вимог енергетичної безпеки та забезпечення частки відновлюваної енергетики на рівні 8% у 2020 році та 25% у 2035 році.

Водночас взяті Україною міжнародні зобов’язання та цілі забезпечення сталого розвитку накладають на національну економіку та енергетичний сектор низку обмежень щодо необхідності інноваційного оновлення енергетичного сектору, розширення використання відновлювальних джерел енергії, зниження енергоємності національної економіки, впливу енергетики на навколишнє середовище тощо.

Крім того, згідно із Енергетичною стратегією викиди парникових газів в кінцевому споживанні енергії повинні скоротитися більш ніж на 5% в 2020 році та більш ніж на 20% в 2035 році в порівнянні з показниками 2010 року. Цілі по скороченню викидів парникових газів планується досягати, зокрема, за рахунок зміни структури енергогенеруючих потужностей з використанням екологічно безпечних технологій та шляхом контролю викидів забруднюючих речовин.

Загальний прогнозний енергетичний баланс України на період до 2035 року наведений у таблиці 1.

Таблиця 1

Прогнозний баланс загального постачання первинної енергії на період до 2035 р.

 

2015

2020

2025

2030

2035

Постачання енергії (всього), млн. т н.е.

90,1

82,3

87

91

96

Біомаса, біопаливо та відходи, млн. т н.е.

2

4

6

8

11

Частка біомаси та відходів, %

2,2

4,9

6,8

8,8

11,5

Частка відновлювальних джерел енергії у постачанні первинних ресурсів, %

4

8

12

17

25

Частка місцевих альтернативних видів палива в місцевих паливно-енергетичних балансах, % до загального споживання

-

10

15

18

20

Частка відновлювальних джерел енергії (включно з гідрогенеруючими потужностями та термальною енергією) у загальному первинному постачанні енергії, %

4

8

12

17

25

Скорочення викидів СО2-екв на кінцеве споживання палива, % від 2010 року

-

>5

>10

>15

>20

 

Найбільші скорочення викидів очікується досягти в житлово-комунальному господарстві, зокрема за рахунок заміни теплогенеруючого обладнання, що працює на газі, на працююче з використанням біомаси. На другому місці по скороченню викидів є побутовий сектор, який може бути об’єднаний системою централізованого теплопостачання з теплоелектроцентралей на біомасі, або використовувати котли на біомасі для власних потреб. В промисловості досягти значних скорочень викидів важко, оскільки технологічні процеси вимогливі до якості палива та постачання енергії.

Саме тому Уряд власним  розпорядженням від 18.08.2017 р. № 569-р затвердив Концепцію реалізації державної політики у сфері теплопостачання, де планується в період 2019-2025 рр. досягнути 30% частки використання альтернативних джерел енергії в загальному балансі систем теплопостачання, а в період 2026-2035 рр. – до 40%.

З метою розвитку взятих Україною зобов'язань ПРООН спільно з Глобальним екологічним фондом реалізовує проект "Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні". Метою проекту є прискорення сталого використання сільськогосподарської біомаси у сфері муніципального тепло- та гарячого водопостачання в Україні шляхом надання допомоги у створенні сприятливої бази, яка полегшить участь приватного сектора у використанні сільськогосподарської біомаси для забезпечення муніципальних служб тепло- та гарячим водопостачанням.

Очікується отримати пряму загальну вигоду у формі скорочення викидів парникових газів в обсязі понад 63 тис. т CO2 за цей період і близько 20 тис. т CO2 на рік у подальшому. Досягнення проектом поставлених цілей, планується шляхом створення сприятливого правового, нормативного і ринкового середовища й розбудови інституційної, адміністративної та технічної спроможності задля використання широкого потенціалу сільськогосподарської біомаси країни для муніципального тепло- та гарячого водопостачання. Задача полягає у тому, щоб допомогти Урядові України в усуненні різноманітних перешкод для того, щоб до 2030 року приблизно 7% загального річного обсягу постачання первинної енергії для муніципального тепло- та гарячого водопостачання в країні забезпечувалося за рахунок використання сільськогосподарської біомаси.

Так, до початку реалізації проекту ПРООН/ГЕФ «Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні» до 2014 р. обсяг виробництва енергії з біоенергетичних джерел становив приблизно відповідає 0,65% загального обсягу постачання первинної енергії – переважно за рахунок дров для побутових цілей, а також в якості палива у лісовому господарстві та на деревообробних підприємствах. На сьогодні частка біомаси в загальному постачанні первинної енергії в Україні становить вже 2,1 %.

Завдяки проекту, наразі вже впроваджено 12 демонстраційних проектів у пілотних регіонах (Умань, Житомир, Київ, смт. Черкаське Донецька область) та встановлено 12 котлів, які працюють на солом’яних пелетах, загальною тепловою потужністю 3 МВт. Попередньо, зменшення викидів СО2 від реалізації проектів становить 2889 тон CO2/рік або 72228 тон CO2 впродовж строку корисної експлуатації обладнання. Стале використання встановленого біоенергетичного обладнання на довгі роки забезпечить пілотні об'єкти тепло та гарячим водопостачанням та слугуватиме в демонстаційних цілях.

На регіональному рівні проект ПРООН/ГЕФ «Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні» визначено 7 пілотних регіонів (Полтавська, Дніпропетровська, Черкаська, Житомирська, Івано-Франківська, Волинська та Закарпатська області) для впровадження використання біоенергетичних технологій у муніципальному тепло- та гарячому водопостачанні шляхом розробки та затвердження в установленому законодавством порядку Регіональних програм.

Під час розробки регіональних програм за мету ставились:

- оптимізація паливно-енергетичного балансу пілотних областей;

- збільшення використання енергії біомаси як джерела палива для тепло- та гарячого водопостачання у муніципальному секторі в пілотних областях;

- скорочення прямих викидів парникових газів СО2 за період впровадження програм;

- зменшення питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів на виробництво житлово-комунальних послуг;

- скорочення бюджетних видатків на використання паливно-енергетичних ресурсів;

- залучення інвестицій на впровадження біоенергетичних проектів.

У рамках Регіональних програм було заплановано реалізувати системний підхід до переходу від традиційної системи централізованого теплопостачання в населених пунктах пілотних областей до сучасної та ефективної системи, що передбачає використання доступних місцевих видів палива.

Для  досягнення поставленої мети було поставлено за необхідне виконання наступних завдань:

Цілі і завдання Регіональних програм повністю відповідають вимогам Директиви 2009/28/ЕС щодо заохочення використання енергії з відновлювальних джерел та пріоритетам Енергетичної стратегії України, зокрема щодо зменшення споживання природного газу, збільшення використання альтернативних джерел енергії та зменшення викидів парникових газів.

Виконання Регіональних програм в повному обсязі дасть можливість досягти наступних цілей:

 

Характеристика показників регіональних програм:

  1. Волинська область

Площа Волинської області складає 20,2 тис. км2, населення - 1,04 млн.

 У зв’язку з тим, що Волинь є одним із найбільш заліснених регіонів України, вона  володіє великим потенціалом лісових ресурсів. Разом з тим, Волинь багата і на запаси торфу, і на відходи сільськогосподарського виробництва.

Згідно регіональної програми річний технічно-досяжний потенціал області з використання біомаси складає  876,1 тис. т., що еквівалентно 438 тис. т.у.п., у тому числі за рахунок використання с/г відходів – 809,1 тис. т та вирощування енергетичних рослин – 67 тис. т на землях, площа яких складає 6,7 тис. га.  

В рамках Регіональної програми запланована модернізація об’єктів житлово-комунального господарства, яка в подальшому дозволить  використовувати на таких об’єктах 46,6 тис. т біомаси (включаючи лісогосподарські відходи) в рік. При цьому ефект від реалізації Регіональної програми буде у вигляді зменшення викидів СО2, яке складатиме 45,7 тис. т у рік.

У зв’язку з цим, у Регіональній програмі закладено 76,1 млн. грн. на фінансування проектів з впровадження біоенергетичних технологій, у тому числі  76  млн. грн. на потреби модернізації об’єктів житлово-комунального господарства.

  1. Дніпропетровська область

Загальна площа Дніпропетровської  області складає 31,9 тис. км2, населення – 3,29 млн. осіб.

Для Дніпропетровщини саме побічна продукція рослинництва є основним альтернативним джерелом відновлюваної енергії. Крім того, енергетичні культури також відносяться до ефективних альтернативних джерел для системи теплопостачання області.

Згідно регіональної програми річний технічно-досяжний потенціал області з використання біомаси складає  3980 тис. т., що еквівалентно 1990 тис. т.у.п., у тому числі за рахунок використання с/г відходів – 2480 тис. т та вирощування енергетичних рослин - 1500 тис. т на землях, площа яких складає 150,0 тис. га.  

В рамках Регіональної програми запланована модернізація об’єктів житлово-комунального господарства, яка в подальшому дозволить  використовувати на таких об’єктах  2 тис. т біомаси в рік. При цьому ефект від реалізації Регіональної програми буде у вигляді зменшення викидів СО2, яке складатиме 1,96 тис. т у рік.

 У зв’язку з цим, у Регіональній програмі закладено 95,7 млн. грн. на фінансування проектів з впровадження біоенергетичних технологій, у тому числі 16,2 млн. грн. на потреби АПК та 77,5 млн. грн. на потреби модернізації об’єктів житлово-комунального господарства.

  1. Житомирська область

Загальна площа Житомирської області складає 29,8 тис. км2, населення – 1,26 млн. осіб.

Житомирщина має значний потенціал лісової та деревообробної промисловості  - 30 % зі всієї території  Житомирщини покрито лісами. Це впливає на характеристику ЖКГ та споживання паливних ресурсів.

Згідно регіональної програми річний технічно-досяжний потенціал області з використання біомаси складає  377,14 тис. т., що еквівалентно 188,57 тис. т.у.п., у тому числі за рахунок використання с/г відходів – 251,84 тис. т та вирощування енергетичних рослин – 125,3 тис. т на землях, площа яких складає 12,53 тис. га.  

В рамках Регіональної програми запланована модернізація об’єктів житлово-комунального господарства, яка в подальшому дозволить  використовувати на таких об’єктах 610 тис. т біомаси (включаючи лісогосподарські відходи) в рік. При цьому ефект від реалізації Регіональної програми буде у вигляді зменшення викидів СО2, яке складатиме 597,8 тис. т у рік2.

У зв’язку з цим, у Регіональній програмі закладено 979,1 млн. грн. на фінансування проектів з впровадження біоенергетичних технологій, у тому числі 464,8 млн. грн. на потреби АПК та 486,5 млн. грн. на потреби модернізації об’єктів житлово-комунального господарства.

  1. Закарпатська область

Загальна площа Закарпатської області складає 12,7 тис. км2, населення – 1,26 млн. осіб.

Закарпатська область має головне багатство області – ліси, використання деревних ресурсів,  зокрема  паливних  брикетів,  гранул,  тріски  та  пелет  на  сьогодні  є одним із найбільш оптимальних варіантів для обігріву бюджетних установ, соціальних закладів, особливо  в гірських районах області.

Згідно регіональної програми річний технічно-досяжний потенціал області з використання біомаси складає 5,4 тис. т., що еквівалентно 2,7 тис. т.у.п., у тому числі за рахунок вирощування енергетичних рослин – 5,4 тис. т на землях, площа яких складає 0,54 тис. га.  

В рамках Регіональної програми запланована модернізація об’єктів житлово-комунального господарства, яка в подальшому дозволить  використовувати на таких об’єктах  128 тис. т біомаси (включаючи лісогосподарські відходи) в рік. При цьому ефект від реалізації Регіональної програми буде у вигляді зменшення викидів СО2, яке складатиме 125,4 тис. т у рік.

 У зв’язку з цим, у Регіональній програмі закладено 321 млн. грн. на фінансування проектів з впровадження біоенергетичних технологій, у тому числі 68,9 млн. грн. на потреби АПК та 252,1 млн. грн. на потреби модернізації об’єктів житлово-комунального господарства.

  1. Івано-Франківська область

Загальна площа Івано-Франківської  області складає 13,9 тис. км2, населення – 1,38 млн. осіб.

В Івано-Франківській області є достатній енергетичний потенціал практично  всіх видів біомаси. Половина території області вкрита лісами, що дає можливість широко використовувати деревну тріску. Також для Івано-Франківського регіону найбільш доцільним є  вирощування енергетичних рослин.

Згідно регіональної програми річний технічно-досяжний потенціал області з використання біомаси складає  98,3 тис. т., що еквівалентно 49,1 тис. т.у.п., у тому числі за рахунок вирощування енергетичних рослин – 98,3 тис. т на землях, площа яких складає 9,83 тис. га.  

В рамках Регіональної програми запланована модернізація об’єктів житлово-комунального господарства, яка в подальшому дозволить  використовувати на таких об’єктах 30,2 тис. т біомаси (включаючи лісогосподарські відходи) в рік. При цьому ефект від реалізації Регіональної програми буде у вигляді зменшення викидів СО2, яке складатиме 29,6 тис. т у рік.

У зв’язку з цим, у Регіональній програмі закладено 101,2 млн. грн. на фінансування проектів з впровадження біоенергетичних технологій, у тому числі 40,0 млн. грн. на потреби АПК та 61,2 млн. грн. на потреби модернізації об’єктів житлово-комунального господарства.

  1. Полтавська область

Загальна площа Полтавської області складає 28,7 тис. км2, населення – 1,44 млн. осіб.

Полтавщина має велику територію і потенціал ресурсів біомаси.

Згідно регіональної програми річний технічно-досяжний потенціал області з використання біомаси складає  180,3 тис. т., що еквівалентно 90,2 тис. т.у.п., у тому числі за рахунок використання с/г відходів – 41,2 тис. т та вирощування енергетичних рослин – 139,1  тис. т на землях, площа яких складає 13,91 тис. га.  

В рамках Регіональної програми запланована модернізація об’єктів житлово-комунального господарства, яка в подальшому дозволить  використовувати на таких об’єктах 41,2 тис. т біомаси в рік. При цьому ефект від реалізації Регіональної програми буде у вигляді зменшення викидів СО2, яке складатиме 40,4 тис. т у рік.

 У зв’язку з цим, у Регіональній програмі закладено 176,74 млн. грн. на фінансування проектів з впровадження біоенергетичних технологій, у тому числі 176,74 млн. грн. на потреби модернізації об’єктів житлово-комунального господарства.

  1. Черкаська область

Загальна площа Черкаської області складає 20,9 тис. км2, населення – 1,23 млн. осіб.

Черкаська область має значний потенціал ресурсів біомаси.

Згідно регіональної програми річний технічно-досяжний потенціал області з використання біомаси складає  478,8 тис. т., що еквівалентно 239,4 тис. т.у.п., у тому числі за рахунок використання с/г відходів – 160,8 тис. т та вирощування енергетичних рослин – 318 тис. т на землях, площа яких складає 31,8 тис. га.  

В рамках Регіональної програми запланована модернізація об’єктів житлово-комунального господарства, яка в подальшому дозволить  використовувати на таких об’єктах 31,1 тис. т біомаси в рік. При цьому ефект від реалізації Регіональної програми буде у вигляді зменшення викидів СО2, яке складатиме 30,4 тис. т у рік.

У зв’язку з цим, у Регіональній програмі закладено 944 млн. грн. на фінансування проектів з впровадження біоенергетичних технологій, у тому числі 408 млн. грн. на потреби АПК та 534 млн. грн. на потреби модернізації об’єктів житлово-комунального господарства.

Затвердження та впровадження регіональних програм (зведені дані в табл.2.) для розвитку біоенергетичних технологій у муніципальному тепло- та гарячому водопостачанні охоплює понад 10 тис. населених пунктів, у тому числі 131 місто та 217 селищ, а також близько 14 млн. мешканців України. Це дозволить в пілотних регіонах покращати довкілля, зменшити енергетичну залежність України, використати місцеві ресурси, зменшити рівень безробіття, збільшити податкові надходження, покращити якість надання послуг з тепло- та гарячого водопостачання, поліпшити торгівельно-платіжний баланс країни.

 

Наразі прийняті регіональні програми:

1) Черкаська обл.

Рішенням від 22.12.2017 р. №19-8 / VIІ Черкаська обласна рада затвердила "План реалізації Стратегії розвитку Черкаської області на період 2018 - 2020 роки", де частково врахувала підготовлені проектом ПРООН пропозиції щодо розвитку біоенергетичних технологій.

Зокрема, Планом передбачено операційна ціль "Підвищення енергоефективності" (Напрям 1.В), що включає посилення кадрового потенціалу органів місцевого самоврядування в галузі енергоефективних технологій та енергетичного менеджменту, запровадження системи енергомоніторингу будівель бюджетної сфери, стимулювання населення до енергоефективності, проведення термомодернізації та енергоефективних заходів в будівлях бюджетної сфери, у тому числі із застосуванням ЕСКО-механізму.

Цей напрям включає в себе 4 проекти, які матимуть вплив у сферах:

Заплановано, що успішна реалізація проектів Плану має сприяти у тому числі зменшено енергетичну залежність підприємств, об’єктів бюджетної сфери області;

Встановлено серед інших такі показники:

На виконання поставлених цілей заплановано 263 млн. грн.

Серед очікуваних результатів в бюджетній сфері:

2) Дніпропетровська обл.

Напрацювання проекту регіональної програми щодо використання біоенергетичних технологій у тепло- та гарячому водопостачанні в Дніпропетровській області увійшли до Стратегії енергозбереження, енергоефективності та розвитку відновлюваних джерел енергії Дніпропетровської області на 2018 – 2035 роки, яку 01.12.2017 прийняла Дніпропетровська обласна рада.

Головною метою Стратегії є гарантування енергетичної безпеки області за рахунок підвищення рівня енергоефективності та втілення заходів (проектів) раціонального використання ПЕР у бюджетній сфері, житлово-комунальному господарстві та промислово-господарському секторі, збільшення частки енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії та екологічно чистих видів палива та в енергетичному балансі області, а також скорочення викидів забруднюючих речовин, у тому числі парникових газів.

В цій Стратегії передбачено   розвиток   біомаси,   вирощування енергетичних рослин, модернізація об'єктів ЖКГ тощо.

Зокрема встановлені такі регіональні цілі:

- збільшення частки відновлюваних джерел енергії у виробництві теплової енергії з 17% у 2017 році до 40% у 2035 році,

- збільшення потужності введених в експлуатацію комерційних об’єктів альтернативної енергетики, що виробляють теплову енергію з 51 од. у 2017 році до 1200 од. у 2035 році,

- зниження викидів парникових газів - 35% (% до 1990 року) у 2035 році.

3) Закарпатська обл.

27 липня 2017 р. Закарпатською обласною радою прийняті  зміни до Плану заходів на 2017 рік з виконання Програми енергоефективності та енергозбереження Закарпатської області на 2016-2020 роки, затвердженого рішенням обласної ради від 23.03.2017 №720, де враховані розроблені проектом ПРООН в рамках співпраці з Закарпатською обласною державною адміністрацією та Закарпатською обласною радою.

Метою Програми є: оптимізація паливно-енергетичного балансу регіону;  скорочення споживання природного газу населенням; відносне скорочення видатків на використання паливно-енергетичних ресурсів в бюджетних установах; створення регіональної системи моніторингу і контролю за ефективним використанням паливно-енергетичних ресурсів на всіх рівнях управління, підвищення рівня достовірності статистичної інформації.

Зокрема встановлені такі регіональні цілі:

- зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням, що призведе до скорочення споживання природного газу  населенням у межах 3-5% за рік; оптимізація паливно-енергетичного балансу регіону за рахунок контролю за споживанням паливно-енергетичних ресурсів,

- розвиток біоенергетичних технологій у бюджетній сфері;

- скорочення споживання енергоносіїв у бюджетній сфері.

Передбачено 3 млн. грн. на розвиток біоенергетичних технологій у бюджетній сфері, завдяки чому очікується скорочення споживання природного газу, зменшення видатків бюджетної сфери на фінансування енергоспоживання.

4) Івано-Франківська обл.

Цільова програма енергоефективності та розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії Івано-Франківської області на 2016-2020 роки, була схвалена в ОДА 13.05.2016  № 298 та 10.06.2016 № 230-5/2016 затверджена Облрадою, із змінами 15.09.2017, в якій враховано пропозиції проекту.

Метою програми є розбудова спроможності Івано-Франківської області у частині раціонального використання енергетичних ресурсів для сталого розвитку громад до 2020 року. Забезпечення енергоефективності є стратегічним завданням як України («Нова Енергетична стратегія України до 2020 року: безпека, енергоефективність, конкуренція») так і Івано- Франківської області (Стратегія розвитку Івано-Франківської області на період до 2020 року).

Зокрема встановлені такі регіональні цілі:

- підвищення рівня теплозабезпечення населення та зменшення обсягу використання природного газу для виробництва теплової енергії, необхідної для опалення житлового фонду, будівель бюджетних установ - на 35 відсотків;

- зменшення на 15 відсотків споживання імпортованого природного газу;

- зменшення на 15-20 відсотків обсяг використання природних ресурсів (води, корисних копалин, атмосферного повітря тощо) за рахунок зменшення обсягу споживання паливно-енергетичних ресурсів;

- зменшення на 15-20 відсотків обсягу викидів забруднювальних речовин.

Встановлено потенціал біомаси - 500 тис. т.у.п., який представлено такими її складовими - енергетичним потенціалом тваринницької сільськогосподарської і рослинної сільськогосподарської біомаси та енергетичним потенціалом відходів лісу.

В інших регіонах проекти регіональних програм для розвитку біоенергетичних технологій у муніципальному тепло- та гарячому водопостачанні знаходяться на розгляді обласних державних адміністрацій та рад, де по ним вирішуються питання їх затвердження, або включення до регіональних стратегій розвитку як окремий розділ.

 

 

Таблиця 2

Цілі з розвитку біоенергетичних технологій в пілотних регіонах

 

 

 

Показники

Волинська

Дніпропетровська

Житомирська

Закарпатська

Ів.-Франківська

Полтавська

Черкаська

Львівська

1

Площа області

тис. км 2

20,2

31,9

29,8

12,7

13,9

28,7

20,9

21,8

2.

Кількість населення

млн.

1,04

3,29

1,26

1,26

1,38

1,44

1,23

2,61

3.

Технічно-досяжний річний потенціал області з використання біомаси

Тис.т.у.п

438

1990

188,57

2,7

49,1

90,2

239,4

141

Кількість, тис. т

876,1

3980

377,14

5,4

98,3

180,3

478,8

283,4

у т.ч. за рахунок:

Використання с/г відходів

Кількість, тис. т

809,1

2480

251,84

-

-

41,2

160,8

226,4

Вирощування енергетичних рослин

Тис. га

6,7

150,0

12,53

0,54

9,83

13,91

31,8

5,7

Кількість, тис т

67

1500

125,3

5,4

98,3

139,1

318

57

4.

Потреба у фінансуванні програми

Всього, млн.

76,1

95,7

979,1

321

101,2

176,74

944

-

у тому числі:

АПК, млн.

-

16, 2

464,8

68,9

40,0

-

408

-

ЖКП, млн.

76

77, 5

486,5

252,1

61,2

176,74

534

-

5.

Річне споживання біомаси (включаючи лісогосподарські відходи) об’єктами ЖКГ після модернізації згідно програми

тис. т.

46,6

2

610

128

30,2

41,2

31,1

283,4

6.

Річне зменшення СО2 від реалізації програм

тис. т.

45,7

1,96

597,8

125,4

29,6

40,4

30,4

184

 

 

 

 

 

Річне зменшення СО2 розраховано за допомогою Калькулятору скорочення викидів СО2 при заміщенні викопних палив біомасою (http://biomass.kiev.ua/useful-info/calculators/replacement-with-biomass)

 

Related articles: