GENERAL NEWS

Пропозиції до проекту Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року 24.07.2017

Експерти проекту «Розвиток та комерціалізація біоенергетичних технологій у муніципальному секторі в Україні» розглянули розроблений Міністерством екології та природних ресурсів України проект Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, в частині поводження із сільськогосподарськими відходами,  який розміщений на офіційному веб-сайті Міністерства в мережі Інтернет: https://menr.gov.ua/news/31573.html.

Проект Стратегії розроблений з метою створення ефективної системи управління відходами на інноваційних засадах, яка в перспективі має забезпечити вичерпну рециклізацію природних ресурсів та рециклінг  відходів.

 З метою удосконалення проекту Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, в частині підвищення переробки та утилізації сільськогосподарських відходів експерти проекту ПРООН пропонують внести наступні зміни:

  1. Доповнити розділ І "Основні положення" абзацом 18:

"Директиви 2009/28/ЄC Європейського парламенту та Ради від 23 квітня 2009 року «Про заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел та якою вносяться зміни до, а в подальшому скасовуються Директиви 2001/77/ЄС та 2003/30/ЄС».".

Таке доповнення пов'язано з тим, що саме ця Директива ЄС встановлює вимоги до поводження з біомасою, складовою якої згідно із термінологією цієї ж Директиви є, у тому числі, сільськогосподарські відходи, а також частина промислових та міських відходів, що підлягають біологічному розкладенню, і яким присвячено відповідні положення у проекті Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року.

      2. Доповнити розділ "Відходи сільського господарства" абзацами 10-12:

"Існуючий потенціал використання сільськогосподарських відходів обумовлюється особливостями клімату в Україні, існуючими потужностями аграрно-промислового комплексу та наявністю необхідних трудових ресурсів. Водночас, стале використання сільськогосподарських відходів дає змогу зменшити енергетичну залежність України, поліпшити клімат, зменшити безробіття, покращити якість надання послуг теплопостачання, збільшити податкові надходження, поліпшити торгівельно-платіжний баланс країни.

Рівень тарифів на електроенергію та виробництво теплової енергії робить використання відходів сільського господарства перспективним і економічно-ефективним видом палива.

Як зазначають експерти  у разі заміщення 10% природного газу місцевою біомасою, основна складова якої є сільськогосподарські відходи, у комунальній теплоенергетиці можливо досягнути економії природного газу за рахунок заміщення у розмірі 750 млн. куб. м/рік. Разом з тим, створюється до 15 тис. нових робочих місць та біля 1,5 млрд. грн. на рік залишається в Україні замість здійснення платежів за природний газ, з яких біля 350 млн. грн. – прибуток агровиробників та логістичних компаній." 

       3. В абзаці 17 розділу "Відходи сільського господарства" доповнити основні проблеми, які мають бути розв’язаними в рамках виконання цієї Стратегії, наступними:

"- відсутність логістично-заготівельних центрів та інфраструктури для переробки сільськогосподарських відходів у паливо для виробництва тепло- та електроенергії;

- повільна модернізація об'єктів комунальної теплоенергетики щодо заміщення використання природного газу та інших вичерпних енергетичних ресурсів на використання сільськогосподарських відходів".

      4. В розділі "До спеціальних заходів Стратегії належать: У сфері відходів сільського господарства" в п. 2.1. виключити наступні абзаци:

"проведення досліджень щодо можливості запровадження комбінованих процесів виробництва тепла і електроенергії з використанням виключно відходів рослинного походження як сировини;

підтримка генерування електроенергії за допомогою установок анаеробного розкладання відходів рослинного походження шляхом впровадженню системи гарантованих мінімальних тарифів на електроенергію, вироблену за допомогою таких установок, яка подається в електричну мережу («зелений тариф»)".

Це пов'язано з тим, що немає потреби досліджувати можливості запровадження комбінованих процесів виробництва тепла і електроенергії, оскільки такі когенераційні установки працюють як за кордонам, так і вже в Україні. Крім того, існує спеціальний Закон України "Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу".

Також Законом України "Про альтернативні джерела енергії" встановлено зелені тарифи для електричної енергії, виробленої з біомаси (включає сільськогосподарські відходи) та для електричної енергії, виробленої з біогазу.

      5. В розділі "До спеціальних заходів Стратегії належать: У сфері відходів сільського господарства" в п. 2.1. додати наступні абзаци:

"розробка методичних рекомендацій з визначення обсягів сільськогосподарських відходів, які мають залишатись на полях у якості добрива, які мають направлятись на утримання великорогатої худоби, і які можуть направлятись на інші цілі – зокрема на виробництво тепло- та електроенергії;

встановлення цільових показників із збирання, переробки та використання сільськогосподарських відходів та моніторинг їх виконання;

удосконалення статистичних спостережень щодо збирання, переробки та використання сільськогосподарських відходів;

запровадження фінансово-економічних механізмів для створення логістично-заготівельних центрів та інфраструктури для переробки сільськогосподарських відходів у паливо для виробництва тепло- та електроенергії, модернізації об'єктів комунальної теплоенергетики із заміщення використанням природного газу та інших вичерпних енергетичних ресурсів на використання сільськогосподарських відходів;

підсилення відповідальності за порушення вимог законодавства поводження із сільськогосподарськими відходами".

Related articles: