КОРИСНІ МАТЕРІАЛИ

Проведення комплексного дослідження ринку котлів, що працюють на біомасі в Україні 18.11.2016

Комплексне дослідження ринку котлів, що працюють на біомасі в Україні, здійснено в рамках Проекту «Розвиток та комерціалізація біоенер-гетичних технологій у муніципально-му секторі в Україні». Метою Проекту є прискорення процесів, пов’язаних з використанням сільськогосподарсь-кої біомаси в секторі муніципального теплопостачання та зниження обсягів викидів парникових газів.

Вибір проблематики досліджень пов’язаний з тим, що нині бракує об’єк-тивних даних про стан ринку вироб-ництва та перспективи впровадження котлів на біопаливі в Україні. Динаміч-ний розвиток нового сектора вироб-ництва теплової енергії з біомаси, національні цілі щодо збільшення частки відновлюваних джерел енергії, потреба у зменшенні викидів парни-кових газів потребують визначення не лише поточного стану сектора, але й перспектив і масштабів його розвитку.

Проведені дослідження стосуються ринку біопаливних котлів, що пропо-нують чимало виробників та продав-ців, та базуються на вивченні й аналізі виробництва і споживання котлів у період за 2012 – 2015 рр. Досліджен-ня охопило всю територію України, за винятком тимчасово окупованих територій. Напрям дослідження – відкритий ринок виробників, товарів та їхньої конкурентоспроможності.

 

 

http://bioenergy.in.ua/media/filer_public/8f/44/8f4410b1-3d69-4a3e-8326-d4f73d196d79/a_comprehensive_study_of_the_market_of_boilers_of_biomass_in_ukraine.pdf

Схожi статтi: